சமயங்கள் கூறும் விலங்குகளின் தெய்வீகத் தன்மைகளும், மீறப்படும் விதங்களும் – விலங்குரிமை ஒழுக்கவியலை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஓர் ஆய்வு (Divine characteristics of the animals, and the breach of the animals – a study based on animal ethics)

Abstract: Religions help people to improve their life. It shows good path to everyone. Animals are very important in religious life. Human beings use animals for their benefits since ancient period. Therefore animal’s face many...

Read More