அகராதியியலுக்கு முன்னோடி

பேராசிரியர் சுந்தர சண்முகனார் 1965இல் எழுதி வெளியிட்ட ‘தமிழ் அகராதிக்கலை’ எனும் நூல் 2014இல் சந்தியா பதிப்பகத்தின் வழி வெளியிடப்பெற்றுள்ளது. அந்நூலின் விவரம் வருமாறு : 2014 : சுந்தர சண்முகனார், தமிழ் அகராதிக்கலை, புதிய எண்.77,...

Read More