இனம் குழுமத்தின்

கணினித்தமிழ் ஆக்கப்பணிகள்

கணினித்தமிழ் : பயிற்சிப் பட்டறை (14.12.2018)

ஸ்ரீ இராமகிருஷ்ணா மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர்

கணினித்தமிழ் : செய்தனவும் செய்யவேண்டுவனவும் (6.9.2017) – உரையரங்கம்

கே.எஸ்.ஆர் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரி, திருச்செங்கோடு