இனம் மேற்கொண்டு வரும் கூடுதல் செயல்பாடுகள் இப்பகுதியில் இடம்பெறும். தற்பொழுது,

1. நூற்பதிப்பு

2.கருத்தரங்கு/உரையரங்கு/பயிலரங்கு

ஆகிய செயல்பாடுகளை மேற்கொண்டது. அவற்றை தனித்தனிப் பக்கங்களில் காட்சிப்படுத்தப்பெற்றுள்ளன.