நூல்

பதிப்பு விவரம்

நூல்விவரம்

மீக்கோட்பாடு
(தொல்காப்பிய மூலமும் உரைகளும்)
இனம் பதிப்பகம்
தொ.7, கதவுஎண்.2, வள்ளலார் குடியிருப்பு
வள்ளலார் நகர், ஒண்டிப்புதூர்
கோயம்புத்தூர் – 641 016
செல்பேசி: 9600370671, 9677821364
முனைவர் த.சத்தியராஜ்
முதல் பதிப்பு :  29 செப்டம்பர் 2018
பக்கங்கள் :  106
விலை :  உரூ.80
ISBN : 978-1-387-65757-5 (E), 978-81-938982-1-5 (P)
இவர்தான் என்
நினைவில் நிற்கும் ஆசிரியர்
(கல்லூரி மாணவர்களின் பள்ளிப் பருவ நினைவலைகள்)
இனம் பதிப்பகம்
மு.முனீஸ்மூர்த்தி
பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி – 17.
பதிப்பாண்டு:  29 செப்டம்பர் 2018
பக்கங்கள் : xvi + 106
நன்கொடை  : ரூபாய் 100/-
ISBN : 978-81-938982-0-8
பெருங்கற்காலத் தமிழ்ச் சமூகம்
கீழிருந்து மேலெழும் வரலாறு
இனம் பதிப்பகம்
தொ.7, கதவுஎண்.2, வள்ளலார் குடியிருப்பு
வள்ளலார் நகர், ஒண்டிப்புதூர்
கோயம்புத்தூர் – 641 016
செல்பேசி: 9600370671, 9677821364
முனைவர் க.பாலாஜி
முதல் பதிப்பு :  : பிப்ரவரி 2019
பக்கங்கள் :  142
விலை :  உரூ.120
ISBN : 978-0-359-43591-3 (E), 978-81-939766-4-7 (P)