தீர்ந்த சுனை, காய்ந்த பனை, நேர்ந்த வினை – ஒத்திகைவிஜய்யின்   “மாள்வுறு நாடகம்” : பார்வையாளர் நோக்கு

Abstract: We are fast losing the ethics of a life lived in harmony with nature directly and indirectly. We have pledged water – the life of all living beings to seek technology and we hide into it dwelling just in that...

Read More