வேற்றுமைகள் : மாற்றங்களும் வளர்ச்சிநிலையும்

தொல்காப்பியம், வீரசோழியம், நேமிநாதம், நன்னூல், இலக்கண விளக்கம், தொன்னூல் விளக்கம், முத்துவீரியம், சுவாமிநாதம், அறுவகை இலக்கணம், தமிழ்நூல், தென்னூல், தமிழ்க் காப்பு இயம் முதலான இலக்கண நூல்களில் வேற்றுமை குறித்த கருத்துநிலை...

Read More